ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΑΙΑ

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2017

 

Πρόλογος Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Β. Αποστολόπουλου


Με στόχο την απόλυτη διασφάλιση των ποιοτικών και επιστημονικά άρτιων υπηρεσιών της μαιευτικής-γυναικολογικής μας κλινικής ΓΑΙΑ, η διοίκηση του Ομίλου μας ανέθεσε στον έγκριτο καθηγητή και επιστημονικό διευθυντή της κλινικής κ. Εμμανουήλ Σαλαμαλέκη την ευθύνη της συγγραφής των κλινικών πρωτοκόλλων και οδηγιών που εκδίδονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων εκδόσεων που υπάρχουν στις υπόλοιπες  ιατρικά προηγμένες χώρες.

Οι κλινικές οδηγίες αποτελούν κείμενα που έχουν στόχο την καθοδήγηση της λήψης αποφάσεων σε συγκεκριμένους τομείς της Ιατρικής. Καθορίζονται από την λεπτομερή ανάλυση των σύγχρονων επιστημονικών αποδείξεων ή ενδείξεων (evidence-based medicine) από ειδικούς, αρμόδιους και έγκυρους επιστημονικούς φορείς. Τα κείμενα αυτά στοιχειοθετούν σύνολα προτάσεων που βοηθούν τον ιατρό αλλά και τον ασθενή στη λήψη των βέλτιστων αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στην παρεχόμενη ιατρική περίθαλψη.

Οι μεγάλες επιστημονικές εταιρείες δημοσιεύουν τέτοιες κατευθυντήριες κλινικές οδηγίες ως εκπαιδευτικό βοήθημα για την ορθή κλινική πράξη. Παρουσιάζουν αναγνωρισμένες μεθόδους και τεχνικές της κλινικής πρακτικής, βάσει δημοσιευμένων στοιχείων, για την εφαρμογή τους από τους Μαιευτήρες–Γυναικολόγους, αλλά και άλλους επαγγελματίες υγείας με συναφείς ειδικότητες.

Οι κλινικές οδηγίες και τα πρωτόκολλα συνοψίζουν και αξιολογούν όλα εκείνα τα στοιχεία που πηγάζουν από εμπεριστατωμένες και καλά σχεδιασμένες ερευνητικές ή κλινικές μελέτες, και εστιάζουν στα δεδομένα που αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση, την πρόγνωση και θεραπεία των νοσημάτων. Εξάλλου επικεντρώνουν στην ασφάλεια και στη σχέση κινδύνου/οφέλους, καθώς και στην αποτελεσματικότητα των διαφόρων διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων που εφαρμόζονται στην κλινική πράξη. Λαμβάνουν δε υπόψη και τα διάφορα οικονομοτεχνικά κριτήρια που αντικατοπτρίζουν τη λειτουργία των σύγχρονων μονάδων παροχής υγείας.

Ειδικότερα, τα Μαιευτικά και Γυναικολογικά Πρωτόκολλα έχουν στόχο τη διευκόλυνση του κλινικού έργου των Ιατρών και των Μαιών, μέσω της συστηματοποίησης του τεράστιου όγκου των σύγχρονων και συνεχώς εξελισσόμενων και αυξανόμενων ιατρικών δεδομένων, συνεπικουρούμενα και από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως είναι οι υπερηχογραφία, η καρδιοτοκογραφία, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο.

Με τον τρόπο αυτό, τα κλινικά πρωτόκολλα και οι οδηγίες, συμπληρώνουν την εμπειρία και την επιστημονική κρίση των Μαιευτήρων-Γυναικολόγων και των Μαιών, και συμβάλλουν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, ελαχιστοποιώντας κατά το μέτρο του δυνατού τις συνέπειες των εσφαλμένων κρίσεων, προκειμένου να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις ασθενείς. Αποτέλεσμα αυτού είναι η βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης και η μείωση των πολλαπλών κινδύνων που ελλοχεύουν στην καθημερινή άσκηση του κλινικού έργου σε όλες τις βαθμίδες περίθαλψης.

Πιστεύουμε απόλυτα ότι η σωστή τους εφαρμογή θα αποτελέσει όχι μόνον εγγύηση των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά θα δώσει και ένα ακόμα ουσιαστικό σημείο υπεροχής έναντι του ανταγωνισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος,

Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος


Πρόλογος Καθηγητού κ. Εμμανουήλ Σαλαμαλέκη για τα αναθεωρημένα πρωτόκολλα του 2017


Η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών το 2013, εξέδωσε τα Μαιευτικά και Γυναικολογικά Πρωτόκολλα σε ένα εύχρηστο εγχειρίδιο που διανεμήθηκε στους επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Μαιευτικής και Γυναικολογίας.

Τα πρωτόκολλα αυτά βασίστηκαν στις κατευθυντήριες οδηγίες του Βασιλικού Κολλεγίου των Μαιευτήρων Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, του Αμερικανικού Κολλεγίου των Μαιευτήρων Γυναικολόγων, καθώς και στα Πρωτόκολλα της Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που εξεδόθησαν για πρώτη φορά το 2005.

Τα τελευταία 4 χρόνια τα Πρωτόκολλα της ΓΑΙΑ αποτέλεσαν έναν χρήσιμο οδηγό που βοήθησε τους συναδέλφους μας Μαιευτήρες - Γυναικολόγους στις καθ’ ημέραν ιατρικές τους πράξεις, καθώς και τις Μαίες μας στην άσκηση του νοσηλευτικού τους έργου.

Έπειτα από την επιτυχία και την ευρύτατη αποδοχή που είχαν τα Πρωτόκολλα αυτά, η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, προχώρησε στην συγγραφή των νεώτερων, αναθεωρημένων Πρωτοκόλλων, που στόχο έχουν την παροχή των πλέον επίκαιρων ιατρικών οδηγιών που διέπουν την κλινική πράξη, σύμφωνα με τις έγκυρες διεθνείς επιστημονικές εταιρείες.

Η συνεργασία των συναδέλφων, κκ. Ηλία Ι. Χιντιπά, Γεωργίου Σαλαμαλέκη και Νικολάου Ευαγγελινάκη, οδήγησε στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.

Τα πρωτόκολλα θα διατίθενται αρχικώς σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΓΑΙΑ, και όταν ολοκληρωθεί η αναθεώρηση και η συμπλήρωσή τους, θα ενσωματωθούν σε έντυπη μορφή, η οποία θα διατεθεί στους ενδιαφερόμενους από την Επιστημονική Διεύθυνση. Αναμένουμε τις παρατηρήσεις και υποδείξεις σας για πιθανές μελλοντικές βελτιώσεις και αναθεωρήσεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                                                                    Καθηγητής Ε. Ε. Σαλαμαλέκης


Παρακάτω θα βρείτε σε μορφή .pdf τα Μαιευτικά και Γυναικολογικά Πρωτόκολλα της ΓΑΙΑ. Σε παρένθεση θα βρείτε τα αναθεωρημένα πρωτόκολλα του 2017, τα οποία αντικαθιστούν εκείνα του 2013.

Σε κάθε πρωτόκολλο, με θαυμαστικό επισημαίνονται βασικά σημεία που πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψη:

 

 

 

ενώ στο τέλος κάθε πρωτοκόλλου, υπάρχει παράρτημα με τους ανάλογους κωδικούς ICD-10, για την εύκολη ανεύρεση και χρήση τους όπου χρειάζεται:

 

 

 

 


ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ
1. Παρακολούθηση του εμβρύου στην κύηση και στον τοκετό (2017)
2. Πρόκληση τοκετού (2017)
3. Επεμβατικός κολπικός τοκετός (2017)
4. Δυστοκία ώμου (2017)
5. Περινεοτομία – ρήξεις περινέου (2017)
6. Επείγουσα καισαρική τομή (2017)
7. Ρήξη μήτρας
8. Ανεξήγητη λιποθυμία
9. Αιμορραγία μετά τον τοκετό (ΡΡΗ)
10. Παρακολούθηση κύησης
11. Εμβρυϊκές απώλειες 1ου τριμήνου κύησης
12. Καθ’έξιν αποβολές
13. Έκτοπη κύηση
14. Τροφοβλαστική νόσος της κύησης
15. Υπερέμεση της κύησης (Hyperemesis Gravidarum)
16. Έρπητας γεννητικών οργάνων και κύηση
17. Έρπητας ζωστήρας/ανεμευλογιά και κύηση
18. Ηπατίτιδες και κύηση
19. Τοξόπλασμα και κύηση
20. Κυτταρομεγαλοϊός (CMV) και κύηση
21. Ερυθρά και κύηση
22. HIV και κύηση
23. Αιμοσφαιρινοπάθειες και κύηση
24. Αναιμία και κύηση
25. Rhesus (Rh) ανoσοποίηση
26. Επιληψία και κύηση
27. Άσθμα και κύηση
28. Θρομβοπενία & κύηση - ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα & κύηση
29. Θρομβοεμβολική νόσος και κύηση
30. Πρόωρος τοκετός
31. Πρόωρη ρήξη των υμένων
32. Σακχαρώδης διαβήτης και κύηση
33. Υπερτασική νόσος και κύηση
34. Σύνδρομο HELLP
35. Θυρεοειδοπάθεια και κύηση
36. Ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης (IUGR)
37. Πολύδυμη κύηση
38. Ενδομήτριος θάνατος
39. Μαιευτική αναισθησία - αναλγησία
40. Μαιευτική φροντίδα στη ΜΕΘ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
1. Διαχείριση του υπογόνιμου ζεύγους
2. Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
3. Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών
4. Αντιμετώπιση ανωοθυλακιορρηκτικής αιμορραγίας
5. Προεμμηνορυσιακό σύνδρομο
6. Ινομυώματα της μήτρας
7. Ενδομητρίωση
8. Εμμηνόπαυση - οστεοπόρωση
9. Κολπίτιδες
10. Λοιμώξεις ουροποιητικού
11. Χημειοπροφύλαξη στις γυναικολογικές επεμβάσεις
12. Ενδομήτρια σπειράματα
13. Επείγουσα αντισύλληψη
14. Προπτώσεις γεννητικών οργάνων
15. Ακράτεια ούρων στη γυναίκα
16. Αντιμετώπιση παθολογικών κολποτραχηλικών επιχρισμάτων
17. Καρκίνος τραχήλου μήτρας
18. Καρκίνος ενδομητρίου
19. Αλλοιώσεις αιδοίου
20. Όγκοι ωοθηκών
21. Καρκίνος του μαστού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


©2013-2017 ΓΑΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΟ  ΑΘΗΝΩΝ